DSC00391Hed-Opp FHK er den klubben i landet med flest dommere. Dommerutvalget i klubben har siden 1994 utdannet jaktprøvedommere!

Dommerutdanningen i HedOpp regi foregår slik at en aktuel kandidat blir anbefalt av noen. Det formelle grunnlaget er at vedkommende har dressert og ført en hund fram ti 1AK. En blir ikke anbefalt uten at en har bred erfaring fra prøver, jakt og dressering. Den kanskje viktigste kvalifikasjonen er de menneskelige egneskaper kandidaten innehar. En skal ha evnen til ordlegge seg godt, kunne lede en gruppe mennesker, ha ro og sindighet og tåle et visst pressDommerutdanningen tar to år.

Rent praktisk foregår det slik at en tilstreber å ha fem praksissamlinger pr kull, fordelt på høst, vinter og lavland. 
Likeså viktig er det teoretiske opplegget. Å kunne regelverket er en ting, men å vurdere situasjoner er noe helt annen. For å drille kandidatene i dette, går en gjennom dreiebøker fra tidligere finaler og tar opp problemstillinger herfra. 
Kandidatene blir stilt spørsmål, «grillet» på sine avgjørelser og må kunne begrunne dem godt. VK stiller spesielle krav til en dommer. Hva avgjør at du setter 
en hund over en annen? Kandidatene blir på forhånd opplyst om at de vil bli satt på prøve i denne sammenhengen. Det er gjennom slike samtaler at det 
skjer en utvikling hos kandidatene. 

Dommerutvalget består idag av: 
Stein Sorknes 979 56 604, 
Øyvind Skurdal 975 92 180, 
Jan Haugen 975 38 999